8858cc永利官网

张恒

发布:   时间:2022-09-19 13:50:45  浏览:


张恒 讲师


张恒博士

讲师

邮箱: zhangheng_028@163.com

地址: 院士楼-323


教育经历:

PhD (洁净能源科学)  西南大学 2019.09-2022.06 导师:李长明教授

MS (应用化学)  新疆大学 2016.09-2019.06 导师:宿新泰教授

BS (化学工程与工艺) 四川轻化工大学 2012.09 - 2016.06

工作经历:

2022.07-至今 讲师,8858cc永利官网

获奖及荣誉:

2022 曾苏民卓越科研创新奖

2021 九环新越科研创新奖

研究与近期代表性论文:

研究兴趣为:超级电容器、锌离子电容器器件制备与机理研究;钠离子电池电极材料及隔膜的制备与全电池器件研究; Li-SNa-S电池储能机理研究。 Energy & Environmental Materials, Nano Energy 等国际刊物上发表论文13篇,其中以第一作者/共同第一作者发表文章7篇,作为主要研究人员参与国家自然科学基金面上项目(51864043),申请国家发明专利2项。

代表论文:

Zhang H., Wu J., Zou Z., Bai Y., Wu C., Zeng Q., Liu F.; Shen W., Jiang J.*, Li C. M.*. Energy & Environmental Materials, 2022, DOI10.1002/eem2.12377.

Zhang H., Muhammad U. T., Yan X., Liu X., Su X., Zhang L.*. Chem. Eng. J., 2019, 368: 905-913.

Zhang H., Bai Y., Chen H., Wu J., Li C. M., Su X., Zhang L.*. J. Colloid Interface Sci., 2022, 608: 1837-1845.

Zhang H., Chen H., Seytkhan A., Zulkhair A. M., Liu X., Wang J., Su X.*, Wu R.*. J. Alloys Compd., 2018, 768: 572-581.

Bai Y.#, Zhang H.#, Xiang B.*, Yao Q., Dou L., Dong G. Nano Energy, 2021, 89: 106386.

Bai Y.#, Zhang H.#, Xiang B.*, Liang X., Hao J., Zhu C., Yan L. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2021, 13: 23230-23238.

Bai Y.#, Zhang H.#, Muhammad U. T., Xiang B.*. J. Colloid Interface Sci., 2022, 608: 22-29.