8858cc永利官网

董予翔

发布:   时间:2023-09-07 09:48:47  浏览:

董予翔 博士1C659

讲师

邮箱:dongyuxiang@usts.edu.cn 

地址:逸夫楼B335


教育经历:

PhD(分析化学)南京大学,师从田野教授,闵乾昊教授,朱俊杰教授,2018.09-2022.09

MS(分析化学)信阳师范大学,师从曹俊涛教授,刘彦明教授,2015.09-2018.09

BS(化学)信阳师范大学,2011.09-2015.09


工作经历:

2023.04-至今 讲师,8858cc永利官网,8858cc永利官网


科研项目:

国家自然科学基金青年项目,2024.01-2026.12,在研(主持)

江苏省高校自然科学研究基金面上项目,2023.07-2025.07,在研(主持)


研究方向:

基于DNA折纸材料的纳米粒子精准排布、限域组装、功能调控研究,以及光电化学分析传感新方法研究。在Nano Letter.Chem. Commun.ACS Appl. Mater. InterfacesBiosens. Bioelectron.等期刊发表论文 6 篇,合作发表论文10篇,申请发明专利一项。


发表论文:

Yuxiang Dong, Jiliang Liu, Xuanzhao Lu, Jialin Duan, Liqi Zhou, Lizhi Dai, Min Ji, Ningning Ma, Yong Wang, Peng Wang, Jun-Jie Zhu, Qianhao Min, Oleg Gang, Ye Tian*. Nano Lett., 2022, 22, 3809-3817.

Yuxiang Dong, Zehui Jin, Xue Zhang, Yuanyuan Tang, Ye Tian*, Jun-Jie Zhu*, Qianhao Min*. Chem. Commun., 2022, 58, 6124-6127.

Yu-Xiang Dong, Jun-Tao Cao*, Bing Wang, Shu-Hui Ma, Yan-Ming Liu*. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2018, 10, 3723-3731.

Yu-Xiang Dong, Jun-Tao Cao*, Bing Wang, Shu-Hui Ma, Yan-Ming Liu*. ACS Sustain. Chem. Eng., 2017, 5, 10840-10848.

Yu-Xiang Dong, Jun-Tao Cao*, Yan-Ming Liu*, Shu-Hui Ma. Biosens. Bioelectron., 2017, 91, 246-252.

Jun-Tao Cao*, Yu-Xiang Dong, Yan Ma, Bing Wang, Shu-Hui Ma, Yan-Ming Liu*. Anal. Chim. Acta., 2020, 1106, 183-190.