8858cc永利官网

耿朋彪

发布:   时间:2023-09-07 18:13:36  浏览:


耿朋彪 博士

讲师

邮箱:pengbiaogeng@outlook.comgengpb1115@mail.usts.edu.cn

QQ821458642

地址:院士楼-323

教育经历:

PhD(化学,硕博连读) 扬州大学,2017.09-2023.06,导师:庞欢 教授

BS (材料化学)   安阳师范学院,2013.09-2017.06,导师:杜卫民 教授

工作经历:

2023.09-至今,讲师,8858cc永利官网,8858cc永利官网


重要奖项和荣誉:

1) Nano Res. Energy & Nano Research学术新星,2022年;

2) 博士研究生国家奖学金,2022年;

3) 扬州大学董事长特别奖学金,2022年。


研究方向:

金属有机框架材料及其衍生/复合材料的功能性合成与在锂硫电池、锂离子电池、超级电容器中的应用研究。

科研项目:

1) 江苏省研究生科研创新计划项目,2020-2022,已结题(主持);

2) 扬州大学优秀博士学位论文基金项目,2020-2022,已结题(主持)。


发表论文:

1)   Pengbiao Geng, Lei Wang, Meng Du, Yang Bai, Wenting Li, Yanfang Liu,   Shuangqiang Chen, Pierre Braunstein, Qiang Xu, Huan Pang*, Adv. Mater.,   2022, 34, 2107836,被引183次;

2)   Pengbiao Geng, Shasha Zheng, Hao Tang, Rongmei Zhu, Li Zhang, Shuai   Cao, Huaiguo Xue, Huan Pang*, Adv. Energy Mater., 2018, 8,   1703259,被引598次;

3)   Pengbiao Geng, Yuxing Lin, Meng Du, Chunsheng Wu, Tianxing Luo, Yi   Peng, Lei Wang, Xinyuan Jiang, Xiuyun Zhang, Nubin Ni, Shuangqiang Chen,   Mohsen Shakouri, Huan Pang*, Adv. Sci., 2023, 10, 2302215

4)   Pengbiao Geng, Meng Du, Xiaotian Guo, Huan Pang*, Ziqi Tian*, Pierre   Braunstein, Qiang Xu*, Energy Environ. Mater., 2022, 5, 599

5)   Pengbiao Geng, Meng Du, Chunsheng Wu, Tianxing Luo, Yi Zhang, Huan   Pang*, Inorg. Chem. Front., 2022, 9, 2389

6)   Pengbiao Geng, Shuai Cao, Xiaotian Guo, Jiawei Ding, Songtao Zhang,   Mingbo Zheng and Huan Pang*, J. Mater. Chem. A, 2019, 7, 19465