8858cc永利官网

副教授

史益忠

发布:   时间:2022-09-20 15:53:12  浏览:

史益忠 博士

副教授

邮箱:yzshi@mail.usts.edu.cn

地址:逸夫楼B335


教育经历:

PhD(有机电子)苏州大学,师从张晓宏教授,2018

MS(有机化学)北京化工大学,师从王涛教授,2015

BS(应用化学)北京化工大学,2012


工作经历:

2022.03-至今 副教授,8858cc永利官网,8858cc永利官网

2019.01-2022.02 博士后,功能纳米与软物质研究院,苏州大学


研究与代表性论文:

主要研究方向包括:新型有机光电材料的分子设计、合成及其应用研究。已发表40余篇SCI论文,总引用1000余次,H因子16。主持国家自然科学基金青年项目1项。


Hao Wu, Xiao-Chun Fan, Hui Wang, Feng Huang, Xin Xiong, Yi-Zhong Shi*, Kai Wang*, Jia Yu, Xiao-Hong Zhang*. Aggregate, 2022, DOI: 10.1002/agt2.243.

Yi-Zhong Shi#, Hao Wu#, Kai Wang*, Jia Yu, Xue-Mei Ou and Xiao-Hong Zhang*. Chem. Sci., 2022, 13, 3625.

Yi-Zhong Shi, Kai Wang*, Xiao-Chun Fan, Hao Wu, Xue-Mei Ou, Jia Yu, Jian-Sheng Jie and Xiao-Hong Zhang*. J. Mater. Chem. C, 2022, 10(12): 4717.

Yi-Zhong Shi#, Kai Wang#, Shao-Li Zhang, Xiao-Chun Fan, Youichi Tsuchiya, Yi-Ting Lee, Gao-Le Dai, Jia-Xiong Chen, Cai-Jun Zheng, Shi-Yun Xiong, Xue-Mei Ou, Jia Yu, Jian-Sheng Jie, Chun-Sing Lee*, Chihaya Adachi*, Xiao-Hong Zhang*. Angew. Chem. Int. Ed., 2021, 60, 25878.

Yi-Zhong Shi, Kai Wang*, Xiao-Chun Fan, Jia-Xiong Chen, Xue-Mei Ou, Jia Yu, Jian-Sheng Jie, Chun-Sing Lee*, Xiao-Hong Zhang*. Adv. Optical Mater., 2021, 9, 2100461.

Yi-Zhong Shi#, Kai Wang#, Youichi Tsuchiya, Wei Liu, Takeshi Komino, Xiao-Chun Fan, Dian-Ming Sun, Gao-Le Dai, Jia-Xiong Chen, Ming Zhang, Cai-Jun Zheng, Shi-Yun Xiong, Xue-Mei Ou, Jia Yu, Jian-Sheng Jie, Chun-Sing Lee*, Chihaya Adachi*, Xiao-Hong Zhang*. Mater. Horiz., 2020, 7, 2734.

Feng-Yan Hao#, Yi-Zhong Shi#, Kai Wang*, Xiao-Chun Fan, Lin Wu, Jun Ye*, Cai-Jun Zheng, Yan-Qing Li, Xiaohong Zhang*. J. Mater. Chem. C, 2020, 8, 10416.

Xin Li#, Yi-Zhong Shi#, Kai Wang*, Ming Zhang, Cai-Jun Zheng*, Dian-Ming Sun, Gao-Le Dai, Xiao-Chun Fan, De-Qi Wang, Wei Liu, Yan-Qing Li, Jia Yu, Xue-Mei Ou, Chihaya Adachi and Xiao-Hong Zhang*. ACS Appl. Mater. Interfaces, 2019, 11, 13472.

Yi-Zhong Shi, Kai Wang*, Xing Li, Gao-Le Dai, Wei Liu, Ke Ke, Ming Zhang, Si-Lu Tao, Cai-Jun Zheng*, Xue-Mei Ou, and Xiao-Hong Zhang*. Angew. Chem. Int. Ed., 2018, 57, 9480.